30 czerwca 2011, czwartek, 21:05

Na Siczy Zaporoskiej

Miejsce nie­zwy­kle cie­ka­we – wiel­ka za­po­ra na Dnieprze w Zaporożu – Dnieprogres.

Ja zaś sto­ję na wy­spie daw­ne­go obo­zu ko­zac­kie­go Siczy Zaporoskiej. Zasieków zbu­do­wa­ny­ch z drze­wa, od cze­go wy­wo­dzi się na­za „si­cz”. Zaś na­zwa „za­po­ro­ska” od sło­wa „próg – po­roh” ; le­ża­ła za pro­giem Dniepru.

Sicz, to ufor­ty­fi­ko­wa­ny obóz ( ko­sz) ko­zac­ki, za­kła­da­ny od XVI wie­ku na róż­ny­ch wy­spa­ch dol­ne­go Dniepru –  prze­no­szo­na z wy­spy na wy­spę, sta­no­wi­ła jej ośro­dek. Posiadała też sta­łą za­ło­gę i po­waż­ną ilo­ść sprzę­tu wo­jen­ne­go.

Kozacy po­sia­da­li trud­ną do zdo­by­cia twier­dzę. Dziś tu znaj­du­je się otwar­te dla zwie­dza­ją­cy­ch mu­zeum, zre­kon­stru­owa­ne urzą­dze­nia obron­ne i za­bu­do­wa­nia ko­zac­kie.

To by­ła nie­pla­no­wa­na wcze­śniej wy­ciecz­ka, po któ­rej za­mie­rzam się­gnąć do Sienkiewiczowskiej Trylogii, aby przy­po­mnieć so­bie  barw­ne cza­sy na  ru­bie­ża­ch Rzeczypospolitej.