13 kwietnia 2019, sobota, 16:48

Nasz pawilon ogrodowy w gwiazdach

Oto fo­to re­dak­to­ra Mikołaja Gospodarka, któ­ry póź­ną je­sie­nią od­wie­dził na­szą Chatę na swo­jej tra­sie Slow Road. Mają cie­ka­we ofer­ty ma­gicz­ny­ch miej­sc na swo­im por­ta­lu.

Fot. Mikołaj Gospodarek

Długi ma­jo­wy week­end już ma­my za­ję­ty, ale moż­na re­zer­wo­wać let­nie i je­sien­ne po­by­ty. Obserwacje Drogi Mlecznej gwa­ran­to­wa­ne. Zapraszamy:)