4 lipca 2017, wtorek, 21:39

Nasza oferta na lato

Oto na­sza pro­po­zy­cja na nad­cho­dzą­ce let­nie dni. Proponujemy ak­tyw­ny wy­po­czy­nek na te­re­nie Borów Stobrawskich i na­sze za­byt­ki. Zapraszamy ro­dzi­ny, firmy i  gru­py przy­ja­ciół.

„ROWEREM I KAJAKIEM W STOBRAWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM”

 RAMOWY PROGRAM IMPREZY

13.00 –  Zbiórka uczest­ni­ków na te­re­nie ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej: „Chata w le­sie”, 46-030 Murów, Kęszyce 7,

13.15 –  Wyjazd ro­we­ra­mi  le­śny­mi duk­ta­mi przez Sośniny – Wojszyn, Morcinek w kie­run­ku Starych  Budkowic na start spły­wu ka­ja­ ko­we­go przy sta­rym mły­nie  „Stobrawska Grzynda” – tra­sa  7 km – oko­ło 30 mi­nut,

14.00 – Start na ka­ja­ka­ch (w pa­ra­ch) rze­ką Budkowiczanką z Grzędy przez Zagwiździe do ta­my w  Murowie – 2 go­dzi­ny,

( W tym cza­sie na­sze ro­we­ry zo­sta­ną prze­trans­por­to­wa­ne przez re­ali­za­to­ra spły­wu na me­tę spły­wu do Murowa),

16.00 – Przypłynięcie na me­tę spły­wu i wy­siad­ka z ka­ja­ków – pa­miąt­ko­we zdję­cia,

16.15 – Wyjazd na ro­we­ra­ch z Murowa tra­są wzdłuż rze­ki Budkowiczanki – oko­ło 3 km,

16.45 – Postój i zwie­dze­nie za­byt­ko­wej hu­ty że­la­za w Zagwiździu,

17.15 – Zwiedzanie  Ogrodu Botanicznego z ta­jem­ni­czym cza­kra­mem II stop­nia z XVIII wie­ku w  Zagwiździu,

17.45 – Zwiedzenie ory­gi­nal­ne­go Kościoła i za­byt­ko­wej ślu­zy na ka­na­le Budkowiczanki w Zagwiździu,

18.15 – Przejazd ro­we­ra­mi do Chaty w le­sie w Kęszycach – 6 km – oko­ło 30 mi­nut,

od  19.00  – Ognisko z pie­cze­niem kieł­ba­sek,

W drugim dniu po śniadaniu gry i za­ba­wy ple­ne­ro­we:  strze­la­nie z łu­ku do tar­czy, rzu­ty­ do ko­sza, siat­ków­ka i sko­ki na tram­po­li­nie.

Godz. 11.00 zakończenie imprezy lub dalszy pobyt i rekreacja dla tych, którzy korzystają z drugiego noclegu.

UWAGI:

– Koszt spły­wu 25 zł od oso­by.

– Kiełbaski,  pie­czy­wo, pi­wo, de­gu­sta­cja sto­braw­ski­ch na­le­wek, na­po­je zim­ne i go­rą­ce – 20 zł od oso­by.

– 1 nocleg ze śnia­da­niem w ce­nie 60 zł od oso­by, (max 13 osób, ale moż­li­we własne na­mio­ty – 10 zł od  oso­by).

– Na te­re­nie ogro­dzo­nej, pół­hek­ta­ro­wej po­se­sji Plac Zabaw dla dzie­ci z wie­lo­ma atrak­cja­mi.

PS. Proszę przywieźć ze sobą własne rowery – Chata w lesie dysponuje jedynie 5 sztukami.

22 czerwca 2015, poniedziałek, 14:30

To może na kajaki?

W oczekiwaniu na fotki z plenerowego wesela – rodzinny spływ kajakowy Budkowiczanką.

PS. Ta urokliwa rzeczka płynie przez Zagwiździe – tuż za lasem 5 km od Chaty w lesie.

Tymo na kajakach - fot. WG Na Budkowiczance - fot. WG Na kajakach- fot. WG

16 lutego 2014, niedziela, 13:53

Przygotowania do sezonu

Rozpoczynamy już przygotowania do letniego sezonu. Ptaki też zaczynają powoli gniazdowanie. Nawoływania sikorek i dzięciołów coraz bardziej wyraźne. Trawa zielenieje i przygotowuje się mimochodem do przedwiośnia, wszak dopiero połowa lutego.

Ja wybrałem się leśnymi duktami na rekonesans, żeby powoli przygotować piesze trasy dla gości Chaty w lesie. Dziś wybrałem godzinną trasę do dawnego, specjalnego ośrodka dla myśliwych, które zostało udostępnione jako publiczne miejsce do biwakowania na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w lasach obok Zagwiździa (prze leśnej drodze  o nazwie „Wrocławska  Droga” między Zagwiździem a  Kęszycami).

To od naszej Chaty w lesie zaledwie półgodziny spacer leśnym duktem. Po drodze napotykałem na stada dorodnych jeleni (jeszcze z okazałym porożem tuż przed zrzutami) wraz z towarzyszącymi im łaniami.

Ale znalazłem też bezpośredni dukt do sąsiadującej bazy agroturystycznej pod ciekawą nazwą Stobrawska Grzynda. Właśnie z właścicielami tego miejsca noclegowego zamierzamy uczestniczyć we wspólnym projekcie i realizować spływy kajakowe naszą małą rzeczką Budkowiczanką. W przygotowaniu jest specjalna oferta spędzenia weekendowego, aktywnego wypoczynku w Borach Stobrawskich w postaci pełnego pakietu turystycznego z noclegami, wyżywieniem i atrakcjami.

 

10 sierpnia 2012, piątek, 12:20

Na spływie kajakowym

Miałem okazję w tym tygodniu sprawdzić funkcjonowanie jednej z atrakcji, którą możemy polecać gościom Chaty w lesie. To spływy kajakowe, odbywające się na Małej Panwii, która za Opolem wpada do Odry.

Do miejsca startowego w Zawadzkiem od nas 45 kilometrów, gdzie trasa przebiega urokliwymi zakolami rzeki. Wystające z wody korzenie, powalone i zatopione drzewa i zmieniające się krajobrazy brzegów tej spokojnej rzeczki są niezłą atrakcją. Trzeba z uwagą wybierać trasę swojego kajaka, aby nie zahaczyć o drzewa lub nie wpaść na mieliznę.

Trasa ma długość 12 kilometrów i kończy się na przystani w Kolonowskim, gdzie na zmęczonych spływem czeka dobrze wyposażona baza biwakowa z kiełbaskami, napojami i wygodnymi ławami do biesiadowania i dużym parkingiem.  Można też wybrać krótszą opcję – 6 kilometrów. Cena przystępna  – 25 zł od osoby. Mogę śmiało polecić: www.ziaja-kajaki.pl

Oto kilka fotek autorstwa K&R Kafka & TL z zadowolonymi uczestnikami tej kajakowej atrakcji.