21 marca 2016, poniedziałek, 17:08

Zajączki już przyjechały

 

Stragan z zajączkami - duże

 

Myślę, że i do Was przy­je­cha­ły już za­jącz­ki na świę­ta.

Na mo­im osie­dlu po­ja­wi­ły się gro­mad­nie na sto­isku. Są na­praw­dę ory­gi­nal­ne, a nie ta­kie sztam­po­we, chiń­skie, jak z su­per­mar­ke­tu. To na­sze, ro­dzi­me rę­ko­dzie­ło. Brawo! – po­le­ca­my.

Życzymy więc wszyst­kim by­wal­com Chaty w le­sie i tym, któ­rzy jesz­cze nie zdą­ży­li za­wi­tać w Bory Stobrawskie – ra­do­sny­ch Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ciepła i po­go­dy du­cha – wszak już wio­sna po­wo­li na­sta­je.

Nasze se­zo­no­we lo­kum eko­tu­ry­stycz­ne po­wo­li otwie­ra­my (pod wa­run­kiem, że bę­dzie sta­bil­ne cie­pło) – bę­dzie za­tem moż­li­wo­ść re­zer­wa­cji po­by­tów.

 

 

 

Stragan z zajączkami na ZWM. Fot. WG - ok

20 grudnia 2013, piątek, 19:01

Na Święta Bożego Narodzenia

Puszystego śnie­gu

Wesołego ku­li­gu

Radosnej Kolędy

Magicznych ob­rzę­dów

Wymarzonych pre­zen­tów

Przyjaznych uści­sków

Domowych ła­ko­ci

i wie­le, wie­le do­bro­ci – na te Święta