13 listopada 2014, czwartek, 12:04

W jesiennych barwach czerwieni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza fla­ga na­ro­do­wa po­śród czer­wo­ne­go de­re­nia i czer­wo­ny­ch owo­ców dzi­kiej ró­ży dum­nie po­wie­wa w Dzień Niepodległości pod da­chem Chaty.

Powiązane wpisy

11 listopada 2010, czwartek, 11:42

Przed 11 listopada

Jutro bę­dzie­my ob­cho­dzić  Święto Niepodległości.

Flaga na cha­cie do­stoj­nie po­wie­wa, a pięk­na, sło­necz­na po­go­da spra­wia, że chcia­ło­by się jesz­cze wy­brać w po­szu­ki­wa­niu grzy­bów. Na ter­mo­me­trze 13 stop­ni. Cieszy nas ta­ka jesz­cze praw­dzi­wa zło­ta je­sień pol­ska.

Ta nie­ty­po­wa, jak na tę po­rę ro­ku po­go­da spra­wia, że my­śla­mi wra­cam do cza­sów dzie­ciń­stwa i mo­jej mło­do­ści, kie­dy to wła­śnie dzień 11 li­sto­pa­da  – dzień świę­te­go Marcina czę­sto był po­wi­ta­niem zi­my.

Dziś uda­ło mi się jesz­cze zna­leźć li­sto­pa­do­wą czer­wień na te­re­nie le­śnej po­se­sji.

Powiązane wpisy