8 stycznia 2013, wtorek, 16:28

Zapraszamy też kamperowców

Z no­wym ro­kiem na­sza eko­tu­ry­stycz­na ba­za Chata w le­sie tra­fi­ła do mię­dzy­na­ro­do­wej sie­ci kam­pe­ro­wej: camperpark.pl

Na te­re­nie Europy Zachodniej for­ma wy­po­czyn­ku po­le­ga­ją­ca na po­dró­żo­wa­niu spe­cjal­ny­mi sa­mo­cho­da­mi – kam­pe­ra­mi, w któ­ry­ch moż­na swo­bod­nie spać i miesz­kać je­st ta­nia i bar­dzo po­pu­lar­na. Te cha­rak­te­ry­stycz­ne sa­mo­cho­dy już od wcze­snej wio­sny są wi­docz­ne na tu­ry­stycz­ny­ch szla­ka­ch. Wystarczy spoj­rzeć na ma­pę za­łą­czo­ne­go por­ta­lu, aby się prze­ko­nać, jak wy­glą­da ofer­ta noc­le­go­wa dla te­go seg­men­tu tu­ry­sty­ki u na­szy­ch za­chod­ni­ch są­sia­dów, a tak­że u Belgów i Holendrów.

Sadząc, że Polska po EURO 2012 mo­że stać się bar­dziej atrak­cyj­na dla za­gra­nicz­ne­go tu­ry­sty – na­szą eko­tu­ry­stycz­ną ba­zę Chata w le­sie umie­ści­li­śmy w tej ofer­cie. Zapraszamy …

6 stycznia 2013, niedziela, 22:11

Pamiętniki Agroturystyki -wyróżnienie

Jeszcze w sta­rym ro­ku uczest­ni­czy­łem w Krakowie w ogól­no­pol­skiej Konferencji do­ty­czą­cej re­ali­za­cji fun­du­szy unij­ny­ch na ob­sza­ra­ch wiej­ski­ch i agro­tu­ry­sty­ki.

Przy tej oka­zji ode­bra­łem spe­cjal­ne wy­róż­nie­nie za swo­je­go blo­ga,  któ­ry zgło­si­łem do kon­kur­su na Pamiętniki Agroturystyki.

Moja kro­ni­ka zo­sta­ła do­ce­nio­na, ale ze wzglę­dów pro­ce­du­ral­ny­ch nie mo­gła być oce­nia­na, gdyż re­gu­la­min za­kła­dał zgło­sze­nie nie­pu­bli­ko­wa­ny­ch tek­stów, a mój blog je­st już for­mą upu­blicz­nio­ną.

Sama kon­fe­ren­cja by­ła bar­dzo cie­ka­wa, gdyż w du­żej czę­ści do­ty­czy­ła spraw agro­tu­ry­sty­ki, ka­te­go­ry­za­cji obiek­tów, two­rze­niu wspól­ny­ch ofert i pro­mo­cji na ryn­ku eu­ro­pej­skim.

Organizatorem Konferencji by­ło Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków i Polska Federacja Turystyki Wiejskiej – Gospodarstwa Gościnne, a jej por­tal to: www.agroturystyka.pl