25 czerwca 2017, niedziela, 22:08

Przeszła wiosna – idzie lato

 

 

Zapraszamy do re­zer­wa­cji let­ni­ch po­by­tów bli­sko na­tu­ry. To sam śro­dek Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Od nas tyl­ko rzut be­re­tem na ka­ja­ki po Budkowiczance.

8 stycznia 2013, wtorek, 16:28

Zapraszamy też kamperowców

Z no­wym ro­kiem na­sza eko­tu­ry­stycz­na ba­za Chata w le­sie tra­fi­ła do mię­dzy­na­ro­do­wej sie­ci kam­pe­ro­wej: camperpark.pl

Na te­re­nie Europy Zachodniej for­ma wy­po­czyn­ku po­le­ga­ją­ca na po­dró­żo­wa­niu spe­cjal­ny­mi sa­mo­cho­da­mi – kam­pe­ra­mi, w któ­ry­ch moż­na swo­bod­nie spać i miesz­kać je­st ta­nia i bar­dzo po­pu­lar­na. Te cha­rak­te­ry­stycz­ne sa­mo­cho­dy już od wcze­snej wio­sny są wi­docz­ne na tu­ry­stycz­ny­ch szla­ka­ch. Wystarczy spoj­rzeć na ma­pę za­łą­czo­ne­go por­ta­lu, aby się prze­ko­nać, jak wy­glą­da ofer­ta noc­le­go­wa dla te­go seg­men­tu tu­ry­sty­ki u na­szy­ch za­chod­ni­ch są­sia­dów, a tak­że u Belgów i Holendrów.

Sadząc, że Polska po EURO 2012 mo­że stać się bar­dziej atrak­cyj­na dla za­gra­nicz­ne­go tu­ry­sty – na­szą eko­tu­ry­stycz­ną ba­zę Chata w le­sie umie­ści­li­śmy w tej ofer­cie. Zapraszamy …

14 września 2012, piątek, 9:28

Biwakowanie

Tak przy pięk­nej po­go­dzie bi­wa­ku­ją go­ście Chaty w le­sie. W ko­cioł­ku za­pew­ne zna­la­zło się miej­sce na sma­ko­wy do­da­tek w po­sta­ci grzy­bów z do­po­łu­dnio­we­go grzy­bo­bra­nia.

10 sierpnia 2012, piątek, 12:20

Na spływie kajakowym

Miałem oka­zję w tym ty­go­dniu spraw­dzić funk­cjo­no­wa­nie jed­nej z atrak­cji, któ­rą mo­że­my po­le­cać go­ściom Chaty w le­sie. To spły­wy ka­ja­ko­we, od­by­wa­ją­ce się na Małej Panwii, któ­ra za Opolem wpa­da do Odry.

Do miej­sca star­to­we­go w Zawadzkiem od nas 45 ki­lo­me­trów, gdzie tra­sa prze­bie­ga uro­kli­wy­mi za­ko­la­mi rze­ki. Wystające z wo­dy ko­rze­nie, po­wa­lo­ne i za­to­pio­ne drze­wa i zmie­nia­ją­ce się kra­jo­bra­zy brze­gów tej spo­koj­nej rzecz­ki są nie­złą atrak­cją. Trzeba z uwa­gą wy­bie­rać tra­sę swo­je­go ka­ja­ka, aby nie za­ha­czyć o drze­wa lub nie wpa­ść na mie­li­znę.

Trasa ma dłu­go­ść 12 ki­lo­me­trów i koń­czy się na przy­sta­ni w Kolonowskim, gdzie na zmę­czo­ny­ch spły­wem cze­ka do­brze wy­po­sa­żo­na ba­za bi­wa­ko­wa z kieł­ba­ska­mi, na­po­ja­mi i wy­god­ny­mi ła­wa­mi do bie­sia­do­wa­nia i du­żym par­kin­giem.  Można też wy­brać krót­szą opcję – 6 ki­lo­me­trów. Cena przy­stęp­na  – 25 zł od oso­by. Mogę śmia­ło po­le­cić: www.ziaja-kajaki.pl

Oto kil­ka fo­tek au­tor­stwa K&R Kafka & TL z za­do­wo­lo­ny­mi uczest­ni­ka­mi tej ka­ja­ko­wej atrak­cji.

  

9 sierpnia 2012, czwartek, 15:53

Z naszej Kroniki

Taki oto sym­pa­tycz­ny wpis po­zo­sta­wi­li dziś na­si go­ście w Kronice, w któ­ra za­peł­nia się wra­że­nia­mi z po­by­tu w Chacie w le­sie:

PS. Dysponujemy jesz­cze wol­ny­mi po­ko­ja­mi w pierw­szej po­ło­wie wrze­śnia. Zapraszamy –