24 czerwca 2010, czwartek, 14:58

Z wycieczki do Theologos

Dzisiejsza , desz­czo­wa au­ra skło­ni­ła mnie do opi­sa­nia od­by­tej  wy­ciecz­ki ro­we­ro­wej do za­byt­ko­wej, ka­mien­nej wio­ski w środ­ku wy­spy – Theologos. Drogowskaz ten znaj­du­je się w miej­sco­wo­ści Potos, któ­ra je­st (i by­ła przed wie­ka­mi) por­tem dla Theologos.

To wła­śnie w gó­ry ucie­ka­li ry­ba­cy z por­tów, aby tam chro­nić swój do­by­tek przed pi­ra­ta­mi i tam w do­li­na­ch, czę­sto wy­so­ko w gó­ra­ch za­kła­da­li swo­je do­mo­stwa.

Do dziś spo­ty­ka­my bar­dzo sta­re, znisz­czo­ne już do­my z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi da­cha­mi, kry­ty­mi łup­kiem. Część miesz­kal­na znaj­do­wa­ła się nad po­miesz­cze­nia­mi ma­ga­zy­no­wy­mi.

Młodzi miesz­kań­cy Theologos po­wy­jeż­dża­li do pra­cy na za­chód Europy – czę­sto do Niemiec. Ale zda­rza się, że po­wra­ca­ją i re­mon­tu­ją swo­je ro­dzin­ne do­mo­stwa. Poniższe zdję­cie przed­sta­wia ta­ki wła­śnie od­re­mon­to­wa­ny dom.

Ze wzglę­du na swo­ją cha­rak­te­ry­stycz­ną, zwar­tą i nie­po­wta­rzal­ną, ka­mien­ną ar­chi­tek­tu­rę, wio­ska ta zo­sta­ła wpi­sa­na na świa­to­wą li­stę dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go UNESCO.

Z in­for­ma­cji o wy­spie Thassos moż­na się do­wie­dzieć, że tu w śre­dnio­wie­czu miesz­kał pu­stel­nik – ere­mi­ta  – św. Łukasz, któ­re­mu we śnie Archanioł Gabriel na­ka­zał zbu­do­wać na brze­gu wy­spy ko­ściół. Po dziś dzień je­st tam mo­na­styr Michała Archanioła, (ale o nim mo­że w opi­sie in­nej wy­ciecz­ki).

I jesz­cze jed­no spoj­rze­nie na tę ma­low­ni­czą wio­skę, w któ­rej we­dług źró­deł osie­dli­li się w XVI wie­ku uchodź­cy z Konstantynopola. Dziś wio­ska ta li­czy oko­ło 1500 miesz­kań­ców, a w tu­tej­szy­ch ta­wer­na­ch moż­na za­kosz­to­wać ja­gnię­ci­ny z rusz­tu i po­znać folk­lor na or­ga­ni­zo­wa­ny­ch tu grec­ki­ch wie­czo­ra­ch.

Powrotna tra­sa ro­we­ro­wa z Theologos nie by­ła zu­peł­nie mę­czą­ca, bo obe­szło się bez pe­da­ło­wa­nia, na­to­mia­st pod­jazd w kie­run­ku pa­sma Ypsarion, na zbo­czu któ­re­go znaj­du­je się ta gór­ska wio­ska mó­gł dać się we zna­ki.