3 kwietnia 2018, wtorek, 9:01

Pod Papieskim Dębem

To głaz upa­mięt­nia­ją­cy po­stać zmar­łe­go przed trzy­na­sto­ma la­ty na­sze­go Wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II – Papieża.  Kamień ten le­ży pod dę­bem, któ­ry po­sa­dzi­łem na po­se­sji przy Chacie w le­sie w Kęszycach tuż po po­wro­cie z Watykanu z po­grze­bu Papieża. Poniżej zdję­cie uczest­ni­ków ro­we­ro­wej wy­ciecz­ki miesz­kań­ców Zagwiździa, któ­rzy po­sta­no­wi­li od­wie­dzić to miej­sce na swo­im szla­ku.

Chciałbym tym wpi­sem  za­pro­po­no­wać tra­dy­cyj­ne spo­tka­nia pod Dębem Papieskim dla uczcze­nia rocz­nic zwią­za­ny­ch z Postacią św. JP II.

 

Powiązane wpisy

22 grudnia 2017, piątek, 8:44

Słowo na nadchodzące święta

Tuż przed nad­cho­dzą­cy­mi świę­ta­mi Bożego Narodzenia głos od­da­ję na­sze­mu Proboszczowi z pa­ra­fii Zagwiździe – ks. dr Alfredowi Skrzypczykowi. Przytoczony tek­st po­cho­dzi z wy­da­wa­ne­go cy­klicz­nie ZAGWIZDKA – pi­sma we­wnętrz­ne­go pa­ra­fii w Zagwiździu na Opolszczyźnie, a zdję­cie po­wy­żej przed­sta­wia ko­ściół pa­ra­fial­ny pw. NSPJ w ca­łej kra­sie po re­no­wa­cji. To na­praw­dę nie­spo­ty­ka­na ko­lo­ry­sty­ka za­chę­ca­ją­ca do od­wie­dzin ko­ścio­ła.

Co cie­ka­we – wspo­mnia­ny ZAGWIZDEK  po­ru­sza nie tyl­ko spra­wy du­cho­we, ale też za­miesz­cza prak­tycz­ne ra­dy, hu­mor, po­ru­sza  spra­wy eko­lo­gii. To chy­ba stąd, że pa­ra­fia znaj­du­je się nie­mal w sa­mym środ­ku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
→ czy­taj da­lej…

Powiązane wpisy

2 sierpnia 2016, wtorek, 23:57

W poszukiwaniu czakramu

Czyż nie je­st pięk­nie w na­szy­ch oko­li­ca­ch? To bar­wy Ogrodu Botanicznego w Zagwiździu. A cza­kram? – in­nym ra­zem …

W Ogrodzie Botanicznym w Zagwiździu. Fot. WG

Powiązane wpisy

22 czerwca 2015, poniedziałek, 14:30

To może na kajaki?

W ocze­ki­wa­niu na fot­ki z ple­ne­ro­we­go we­se­la – ro­dzin­ny spływ ka­ja­ko­wy Budkowiczanką.

PS. Ta uro­kli­wa rzecz­ka pły­nie przez Zagwiździe – tuż za la­sem 5 km od Chaty w le­sie.

Tymo na kajakach - fot. WG Na Budkowiczance - fot. WG Na kajakach- fot. WG

Powiązane wpisy

1 kwietnia 2015, środa, 14:42

Tuż przed Wielkanocą

Tęcza znad Zagwiździa w Borach Stobrawskich. Fot. Piotr KiwusTrwało to tro­chę za­nim otrzy­ma­łem wy­wo­ła­ne zdję­cie, bo za­bra­kło w ciem­ni wy­wo­ły­wa­cza i pa­pie­ru i trze­ba by­ło je­chać do skle­pu fo­to­gra­ficz­ne­go, a tu wi­chu­ry i zwa­lo­ne drze­wa po ca­ło­noc­ny­ch na­wał­ni­ca­ch. Nad Kęszycami też sza­la­ła bu­rza z gra­do­bi­ciem.

Powiązane wpisy