2 sierpnia 2016, wtorek, 23:57

W poszukiwaniu czakramu

Czyż nie je­st pięk­nie w na­szy­ch oko­li­ca­ch? To bar­wy Ogrodu Botanicznego w Zagwiździu. A cza­kram? – in­nym ra­zem …

W Ogrodzie Botanicznym w Zagwiździu. Fot. WG

Powiązane wpisy

22 czerwca 2015, poniedziałek, 14:30

To może na kajaki?

W ocze­ki­wa­niu na fot­ki z ple­ne­ro­we­go we­se­la – ro­dzin­ny spływ ka­ja­ko­wy Budkowiczanką.

PS. Ta uro­kli­wa rzecz­ka pły­nie przez Zagwiździe – tuż za la­sem 5 km od Chaty w le­sie.

Tymo na kajakach - fot. WG Na Budkowiczance - fot. WG Na kajakach- fot. WG

Powiązane wpisy

1 kwietnia 2015, środa, 14:42

Tuż przed Wielkanocą

Tęcza znad Zagwiździa w Borach Stobrawskich. Fot. Piotr KiwusTrwało to tro­chę za­nim otrzy­ma­łem wy­wo­ła­ne zdję­cie, bo za­bra­kło w ciem­ni wy­wo­ły­wa­cza i pa­pie­ru i trze­ba by­ło je­chać do skle­pu fo­to­gra­ficz­ne­go, a tu wi­chu­ry i zwa­lo­ne drze­wa po ca­ło­noc­ny­ch na­wał­ni­ca­ch. Nad Kęszycami też sza­la­ła bu­rza z gra­do­bi­ciem.

Powiązane wpisy

15 września 2014, poniedziałek, 10:45

Dożynki gminne w Zagwiździu

Interesujące de­ko­ra­cje po­ja­wi­ły się w Zagwiździu z oka­zji gmin­ny­ch do­ży­nek oraz pa­ra­da sty­lo­wy­ch po­jaz­dów rol­ni­czy­ch.

  

Powiązane wpisy

4 marca 2014, wtorek, 21:04

Już rezerwujemy letnie pobyty

W tym ro­ku wy­jąt­ko­wo wcze­śnie otrzy­mu­je­my za­py­ta­nia re­zer­wa­cyj­ne wa­ka­cyj­ny­ch ter­mi­nów po­by­tu w Chacie w le­sie.

Na na­szej stro­nie w za­kład­ce OFERTA znaj­du­ją się wszyst­kie pro­po­zy­cje wy­po­czyn­ku na nad­cho­dzą­cy se­zon. To na­sze lo­kum w Chacie w le­sie w sa­mym środ­ku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – za­le­d­wie 32 km od Opola.

Wychodząc na­prze­ciw pro­po­zy­cjom i po­trze­bom na­szy­ch go­ści uru­cho­mi­li­śmy od te­go ro­ku po­by­ty z wy­ży­wie­niem. Oferujemy tra­dy­cyj­ną kuch­nię pol­ską opar­tą na pro­duk­ta­ch lo­kal­ny­ch w kli­ma­cie slow fo­od.

Mamy też do­dat­ko­wą atrak­cję dla na­szy­ch go­ści, któ­rzy za­mie­rza­ją u nas spę­dzić kil­ka dni.  To moż­li­wo­ść sko­rzy­sta­nia ze spły­wu ka­ja­ko­we­go na­szą uro­kli­wą rzecz­ką Budkowiczanką. Trasa spły­wu od miej­sco­wo­ści Tuły z za­byt­ko­wym ko­ścio­łem i sta­rym mły­nem, po­przez  Budkowice, Zagwiździe do Murowa, al­bo da­lej na Czarną Wodę. W ubie­głym ro­ku na­sza lo­kal­na rzecz­ka Budkowiczanka by­ła ty­po­wa­na spo­śród 11 rzek Polski, ja­ko nie­zwy­kle atrak­cyj­na i za­ję­ła 4 miej­sce.

PS. Majowy week­end ma­my co praw­da już za­ję­ty, ale za­pra­sza­my w in­ny­ch ter­mi­na­ch.

Powiązane wpisy