22 sierpnia 2019, czwartek, 19:00

Pojawiły się już grzyby w Borach Stobrawskich

Dziś przy oka­zji za­ku­pów, wy­bra­łem sie od­wie­dzić śre­dnio­wiecz­ne gro­dzi­sko pod Murowem, do któ­re­go nie uda­ło nam się w ubie­głym ty­go­dniu do­trzeć pod­czas ro­dzin­nej, ro­we­ro­wej wy­ciecz­ki. Odnalazłem to bar­dzo do­brze za­cho­wa­ne wzgó­rze z prze­ło­mu XIII – XIV wie­ku, z ota­cza­ją­cą go fo­są (co praw­da dziś już su­chą).

Przy zej­ściu ze wzgó­rza na­tkną­łem się na du­że sta­no­wi­sko grzy­bów – by­ły to pod­grzyb­ki za­jącz­ki. Pozostawiłem je, bo nie mia­łem do cze­go ze­brać, a do swo­je­go sa­mo­cho­du mia­łem spo­ry ka­wa­łek dro­gi.

Ten fakt zna­le­zie­nia grzy­bów na­tknął mnie do wy­ru­sze­nia póź­nym po­po­łu­dniem po­za ob­ręb Chaty – do la­su na za­jącz­ki.

Jakież by­ło mo­je zdzi­wie­nie, kie­dy po kil­ku­dzie­się­ciu me­tra­ch na­tkną­łem się na te oto do­rod­ne bru­nat­ne pod­grzyb­ki. Szybko wró­ci­łem do do­mu, że­by na­pi­sać na swo­im blo­gu o nie­zwy­kłym od­kry­ciu – wszak zbli­ża się week­end i sym­pa­ty­cy te­go za­cne­go hob­by, ja­kim je­st zbie­ra­nie grzy­bów mo­gą spo­koj­nie wy­ru­szyć w Bory Stobrawskie.

Grzybków nie uzbie­ra­łem du­żo, bo  je­dy­nie chwi­lę za­ba­wi­łem w le­sie. Natomiast bę­dą do­sko­na­łym do­dat­kiem do ju­trzej­szej ja­jecz­ni­cy, bo w spo­żar­ni zo­sta­ły mi je­dy­nie ma­łe trzy jaj­ka od mło­dy­ch ku­rek.

Jeżeli już wy­bie­rze­cie się na te grzy­by, to nie spa­ce­ruj­cie po su­chym, trza­ska­ją­cym le­śnym ru­nie – wy­bie­raj­cie ob­ni­że­nia te­re­nu z wil­got­nym pod­ło­żem. Powodzenia.

21 marca 2016, poniedziałek, 17:08

Zajączki już przyjechały

 

Stragan z zajączkami - duże

 

Myślę, że i do Was przy­je­cha­ły już za­jącz­ki na świę­ta.

Na mo­im osie­dlu po­ja­wi­ły się gro­mad­nie na sto­isku. Są na­praw­dę ory­gi­nal­ne, a nie ta­kie sztam­po­we, chiń­skie, jak z su­per­mar­ke­tu. To na­sze, ro­dzi­me rę­ko­dzie­ło. Brawo! – po­le­ca­my.

Życzymy więc wszyst­kim by­wal­com Chaty w le­sie i tym, któ­rzy jesz­cze nie zdą­ży­li za­wi­tać w Bory Stobrawskie – ra­do­sny­ch Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ciepła i po­go­dy du­cha – wszak już wio­sna po­wo­li na­sta­je.

Nasze se­zo­no­we lo­kum eko­tu­ry­stycz­ne po­wo­li otwie­ra­my (pod wa­run­kiem, że bę­dzie sta­bil­ne cie­pło) – bę­dzie za­tem moż­li­wo­ść re­zer­wa­cji po­by­tów.

 

 

 

Stragan z zajączkami na ZWM. Fot. WG - ok

19 kwietnia 2014, sobota, 16:42

Radosnego Alleluja

 

Wiele ra­do­ści w dniu Zmartwychwstania Pańskiego, przy­ja­zny­ch spo­tkań w ro­dzin­nym gro­nie i smacz­nej świę­con­ki wiel­ka­noc­nej oraz wio­sen­ny­ch spa­ce­rów przy bu­dzą­cej się do ży­cia przy­ro­dzie – ży­czy­my wszyst­kim sym­pa­ty­kom Chaty w le­sie.