10 sierpnia 2012, piątek, 12:20

Na spływie kajakowym

Miałem oka­zję w tym ty­go­dniu spraw­dzić funk­cjo­no­wa­nie jed­nej z atrak­cji, któ­rą mo­że­my po­le­cać go­ściom Chaty w le­sie. To spły­wy ka­ja­ko­we, od­by­wa­ją­ce się na Małej Panwii, któ­ra za Opolem wpa­da do Odry.

Do miej­sca star­to­we­go w Zawadzkiem od nas 45 ki­lo­me­trów, gdzie tra­sa prze­bie­ga uro­kli­wy­mi za­ko­la­mi rze­ki. Wystające z wo­dy ko­rze­nie, po­wa­lo­ne i za­to­pio­ne drze­wa i zmie­nia­ją­ce się kra­jo­bra­zy brze­gów tej spo­koj­nej rzecz­ki są nie­złą atrak­cją. Trzeba z uwa­gą wy­bie­rać tra­sę swo­je­go ka­ja­ka, aby nie za­ha­czyć o drze­wa lub nie wpa­ść na mie­li­znę.

Trasa ma dłu­go­ść 12 ki­lo­me­trów i koń­czy się na przy­sta­ni w Kolonowskim, gdzie na zmę­czo­ny­ch spły­wem cze­ka do­brze wy­po­sa­żo­na ba­za bi­wa­ko­wa z kieł­ba­ska­mi, na­po­ja­mi i wy­god­ny­mi ła­wa­mi do bie­sia­do­wa­nia i du­żym par­kin­giem.  Można też wy­brać krót­szą opcję – 6 ki­lo­me­trów. Cena przy­stęp­na  – 25 zł od oso­by. Mogę śmia­ło po­le­cić: www.ziaja-kajaki.pl

Oto kil­ka fo­tek au­tor­stwa K&R Kafka & TL z za­do­wo­lo­ny­mi uczest­ni­ka­mi tej ka­ja­ko­wej atrak­cji.