4 stycznia 2017, środa, 8:43

Po nowym roku przyszła zima

zimowa-droga-w-keszycach-fot-wg

Jest śnieg i na­wet wczo­raj pół­to­rej go­dzin­ki spę­dzi­łem na bie­gów­ka­ch. A przez zwi­sa­ją­ce ga­łę­zie prze­dzie­ra­łem się ra­no do pra­cy.

Powiązane wpisy

20 grudnia 2016, wtorek, 12:37

Spokojnych i radosnych

chata-w-lesie-zima-2012-fot-wg

Powiązane wpisy

22 grudnia 2014, poniedziałek, 9:00

Jeszcze pamiętamy białe zimy

Dziś – na dwa dni przed Wigilią sza­ro i bar­dziej je­sien­nie, ale ta­kie zi­my jesz­cze pa­mię­ta­my. Ta fot­ka z 2012 ro­ku. Radosnych, ro­dzin­ny­ch, spo­koj­ny­ch Świąt Bożego Narodzenia.

Powiązane wpisy

27 marca 2013, środa, 10:08

Ostatnie zimy podrygi?

Dziś już koń­ców­ka mar­ca, a w na­szym le­śnym oto­cze­niu jesz­cze praw­dzi­wa zi­ma.  Na te­re­nie na­szej po­se­sji jesz­cze spo­ro śnie­gu.  Kiedy wy­ją­łem swo­je nar­ty scho­wa­ne głę­bo­ko po ostat­nim se­zo­nie, oka­za­ło się, że śnieg świet­nie na­da­je się do jaz­dy. 

Jego zmro­żo­na, gru­ba war­stwa po­zwa­la na praw­dzi­we szu­so­wa­nie. Musiałem na­wet wy­ha­mo­wy­wać przed pło­tem, któ­ry ogra­ni­czał zjazd z gór­ki. Lekki mróz i spo­ra war­stwa śnie­gu two­rzy­ła chy­ba naj­lep­sze wa­run­ki do upra­wia­nia bie­gów tej zi­my.

Dzisiejsze rund­ki na nar­ta­ch bie­go­wy­ch by­ły tym przy­jem­niej­sze, że od­by­wa­ły się przy wio­sen­ny­ch tre­la­ch pta­ków, któ­re nic so­bie nie ro­bi­ły z tej prze­dłu­ża­ją­cej się w tym ro­ku zi­my i już kil­ka ty­go­dni te­mu roz­po­czę­ły gniaz­do­wa­nie.

Mam na­dzie­ję, że ty­mi już ostat­ni­mi bie­ga­mi na nar­ta­ch prze­ga­nia­łem tę zi­mę, by za­miesz­cza­ne na blo­gu fo­to­gra­fie na­bra­ły wresz­cie wio­sen­ny­ch ko­lo­rów. Chowam więc nar­ty głę­bo­ko i za­pra­szam do od­trą­bie­nia koń­ca zi­my.

 

Powiązane wpisy

14 grudnia 2012, piątek, 8:49

Puszysto

 

Jesienne kli­ma­ty już ode­szły do la­mu­sa. Puszysty śnieg okrył wszyst­kie drze­wa i krze­wy na­szej po­se­sji. Nastała praw­dzi­wa, bia­ła zi­ma.

Powiązane wpisy