31 marca 2018, sobota, 12:28

Wesołych Świąt

Rardości, ob­fi­to­ści (jak na za­łą­czo­nym fo­to), zdro­wia i ro­dzin­nej at­mos­fe­ry przy wiel­ka­noc­nym sto­le dla go­ści Chaty w le­sie. Dla ty­ch, któ­rzy już tu by­li i ty­ch, któ­rzy nas za­mie­rza­ją w tym ro­ku od­wie­dzić.

Powiązane wpisy

20 grudnia 2016, wtorek, 12:37

Spokojnych i radosnych

chata-w-lesie-zima-2012-fot-wg

Powiązane wpisy

1 stycznia 2016, piątek, 15:48

Na ten Nowy Rok

Kieszkonkowy zegar słoneczny z kolekcji MEK. Fot. Jacek Kubienia

Na szczę­ście, na zdro­wie, na ten Nowy Rok                                                                                                                                       By się wąm da­rzy­ła ka­pu­sta i gro­ch …                                                                                                                                                 W kó­mo­rze, w obo­rze dej Pąnie Boże.

Takie oto ży­cze­nia by­ły wy­po­wia­da­ne w pro­gu do­mu po po­wro­cie z no­wo­rocz­ne­go na­bo­żeń­stwa w ko­ście­le przed la­ty w ga­li­cyj­skiej wsi.

Tradycji sta­ło się za­dość – i moi do­mow­ni­cy też dziś ocze­ku­ją na te ry­mo­wan­ki po mo­im po­wro­cie z ko­ścio­ła.

A je­że­li już o tej tra­dy­cji mo­wa, to przy­po­mnę, że na Boże Narodzenie też by­ła spe­cjal­na ry­mo­wan­ka:                                     Na szczę­ście, na zdro­wie, na to Boże Narodzenie,                                                                                                                             By się wąm da­rzy­ło wszyst­ko stwo­rze­nie …                                                                                                                                    W kó­mo­rze, w obo­rze dej Pąnie Boże.

A z ko­lei w dru­gi dzień świąt – na św. Szczepana by­ło tak:                                                                                                                  Na szczę­ście, na zdro­wie na ten św. Scepąn,                                                                                                                                      By się wąm da­rzą­ła ka­pu­sta ze rze­pąm …                                                                                                                                              W kó­mo­rze, w obo­rze dej Pąnie Boże.

Tak ja­koś na Podhalu dba­no o uro­dzaj ka­pu­sty. Była po­wszech­na i lu­bia­na, o czym świad­czy krą­żą­cy dow­cip gó­ral­ski:

„Maryśka py­ta: Co Antek be­dzies jod na dzie­siej­sy ło­biod?                                                                                                               E, by­le co – by­le by­ła ka­pu­sta.”

PS. W ca­łym 2016 ro­ku po­myśl­no­ści ży­czy go­spo­da­rz Chaty w le­sie. Załączona fo­to­gra­fia (Jacek Kubienia) przed­sta­wia kie­szon­ko­wy ze­gar sło­necz­ny z ko­lek­cji Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Niech nam od­mie­rza tyl­ko te do­bre go­dzi­ny na­sze­go ży­cia.

Powiązane wpisy

22 grudnia 2015, wtorek, 10:36

Tak dawniej było

Na śnież­no­bia­łą ma­gię chy­ba nie ma­my zima przy Chacie w lesieszans na te Święta Bożego Narodzenia. Zatem nie­ch to zdję­cie przy­po­mi­na nam, że jesz­cze nie tak daw­no ta­kie by­wa­ły zi­my. Tak by­ło w grud­niu 2012 ro­ku.

Wszystkim go­ściom, któ­rzy by­wa­li w Chacie w le­sie i tym, któ­rzy jesz­cze nie by­li w Borach Stobrawskich na zie­lo­nej Opolszczyźnie ży­czy­my ma­gicz­ny­ch Świąt Narodzenia Pańskiego z ko­lę­da­mi i pa­sto­ral­ka­mi.

Niechaj te świę­ta przy­nio­są Wam ra­do­ść, otu­chę i spo­kój pły­ną­cy ze sta­jen­ki, gdzie przed wie­ka­mi na­ro­dził się na­sz Zbawiciel.

 

Do sie­go ro­ku!

 

 

Powiązane wpisy

19 kwietnia 2014, sobota, 16:42

Radosnego Alleluja

 

Wiele ra­do­ści w dniu Zmartwychwstania Pańskiego, przy­ja­zny­ch spo­tkań w ro­dzin­nym gro­nie i smacz­nej świę­con­ki wiel­ka­noc­nej oraz wio­sen­ny­ch spa­ce­rów przy bu­dzą­cej się do ży­cia przy­ro­dzie – ży­czy­my wszyst­kim sym­pa­ty­kom Chaty w le­sie.

Powiązane wpisy