Dojazd

Dojedź do la­su z na­wi­ga­cją! Oto na­sze współ­rzęd­ne GPS: N: 50° 53′ 45″ E: 18° 0′ 55″

Z Opola do Kęszyc pro­wa­dzą dwie dro­gi: przez Grabice (tam dro­go­wskaz Kąszyce!) oraz przez Stare Budkowice. Uwaga: wjeż­dża­jąc w las od Starych Budkowic moż­na po­błą­dzić, gdyż brak je­st dro­go­wska­zów. Pomocą mo­że być po­niż­sza ma­pa (to rów­ne 5 km). Po okrą­że­niu ko­ścio­ła w Budkowicach przy koń­cu mu­ru skręć w uli­cę Grabicką w pra­wo i je­dź w stro­nę la­su aż do za­bu­do­wań, zo­sta­wia­jąc ka­plicz­kę po pra­wej i dro­gę as­fal­to­wą po le­wej. Wjedź dro­gą pro­sto do la­su, któ­ra bę­dzie się wić. Na le­śnej krzy­żów­ce na­dal pro­sto i po 500 me­tra­ch je­steś na miej­scu. Pierwszy dom po pra­wej po wy­je­cha­niu z la­su, to Chata w le­sie.