Przy kominku we dwoje

Przy kominku we dwoje!Trzydniowy po­byt dla dwoj­ga z da­la od tro­sk i zaj­mu­ją­cy­ch obo­wiąz­ków. Jedynie śpiew pta­ków prze­szka­dzać bę­dzie są­czą­cym się sze­le­stom pa­lo­ne­go drze­wa.

Zamieszkacie w sa­lo­ni­ku ko­min­ko­wym i po­zwo­li­my Wam pra­wie na wszyst­ko – za kwo­tę 160 zł.