9 maja 2010, niedziela, 18:03

Podsumowanie biegów

Pierwsze ko­ty za pło­ty. Biegi w ra­ma­ch ogól­no­pol­skiej ak­cji POLSKA BIEGA wo­kół ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie za­koń­czy­ły się peł­nym suk­ce­sem. W Kęszycach po­ja­wi­ło się oko­ło 120 osób – w tym aż 71 za­wod­ni­ków! Takiego na­jaz­du ta le­śna osa­da jesz­cze nie prze­ży­wa­ła. Dopisała pięk­na po­go­da, choć pro­gno­zy wcze­śniej te­go nie za­po­wia­da­ły. Przybyły dzie­ci i mło­dzież z oko­licz­ny­ch szkół, ich opie­ku­no­wie, ro­dzi­ce, miesz­kań­cy są­sia­du­ją­cy­ch z Kęszycami miej­sco­wo­ści i po­je­dyn­cze oso­by na­wet z Opola.

Niezwykłą atrak­cją by­ła za­fun­do­wa­na przez jed­ne­go ze spon­so­rów (AVIVA Commercial Union) pom­po­wa­na zjeż­dżal­nia dla dzie­ci (wiel­ka jak sto­do­ła), któ­ra do­je­cha­ła na miej­sce im­pre­zy aż z Warszawy. Medale, na­gro­dy ufun­do­wa­ne przez spon­so­rów oraz dar­mo­wy pik­nik z pie­cze­niem kieł­ba­sek, ko­ła­czem i na­po­ja­mi ra­do­wa­ły uczest­ni­ków po­szcze­gól­ny­ch kon­ku­ren­cji i ki­bi­ców.

Podziękowania dla spon­so­rów im­pre­zy, któ­ry­mi by­ły na­stę­pu­ją­ce fir­my: ESTEVES DVD z Zagwiździa, VITROTERM, STORA ENSO, JARO-MAX, MAKBED z Murowa, FERFET – PIECZARKI z Szymonkowa, PIEKARNIA Werner Weidel z Zagwiździa, Wójt Gminy Murów oraz dy­rek­cja Opolskich Parków Krajobrazowych z sie­dzi­bą w Ładzy i dy­rek­tor Szkoły Podstawowej w Murowie – Pani Barbara Kamińska. Opiekę me­dycz­ną pro­wa­dzi­ła dr Aleksandra Kamińska, a nad bez­pie­czeń­stwem i prze­bie­giem im­pre­zy czu­wa­ła Ochotnicza Straż Pożarna z Zagwiździa. Profesjonalną roz­grzew­kę za­wod­ni­ków pro­wa­dził ra­tow­nik me­dycz­ny i ma­ra­toń­czyk – Krzysztof Goplański z Opola, któ­ry rów­nież opo­wia­dał o swo­ich bie­ga­ch i pre­zen­to­wał zdo­by­te tro­fea.

Zwycięzcy w trzech pierw­szy­ch miej­sc po­szcze­gól­ny­ch bie­ga­ch otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we me­da­le i na­gro­dy, a wszy­scy uczest­ni­cy bie­gów upo­min­ki i dy­plo­my (wy­ni­ki bie­gów w tek­ście da­lej).

Gorące po­dzię­ko­wa­nia skła­dam mo­im współ­or­ga­ni­za­to­rom: na­uczy­cie­lo­wi i prze­wod­ni­ko­wi tu­ry­stycz­ne­mu – Jerzemu Fiebichowi z Murowa, peł­nią­ce­mu rów­nież ro­lę głów­ne­go sę­dzie­go, Jerzemu Kupczykowi – re­dak­to­ro­wi Echo Gminy Murów, Michałowi Stelmaszykowi z dy­rek­cji Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, są­sia­do­wi – Wieśkowi Błoniarzowi oraz Jurkowi Podkówce z Opola – har­cer­skie­mu ani­ma­to­ro­wi, któ­ry do­dat­ko­wo uatrak­cyj­nił za­koń­cze­nie im­pre­zy grą na akor­de­onie. Foto po­ni­żej Hubert Nanko.

Wyniki bie­gów                                                                            

POLSKA BIEGA – Kęszyce 2010

Dziewczęta – 16 uczest­ni­czek – dy­stans 1 km

  1. Ilona Nowicka – Zagwiździe
  2. Małgorzata Klimczuk – Zagwiździe
  3. Jessica Czorniczek – Murów

Chłopcy – 19 uczest­ni­ków – dy­stans 1 km                            

  1. Grzegorz Hoffmann – Zagwiździe
  2. Brajan Niemiec – Grabczok
  3. Patryk Borosz – Grabczok

Dorośli – 12 uczest­ni­ków – dy­stans 5 km

  1. Sebastian Holik – Biadacz
  2. Aleksander Racławicki – Opole
  3. Kornelia Polek-Duraj – Murów

Nordic Walking – 24 uczest­ni­ków – dy­stans 1 km i wię­cej.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>