12 lipca 2010, poniedziałek, 23:02

Wakacyjne, leśne wrażenia

Dziś od­da­ję pió­ro (no, ra­czej kla­wia­tu­rę) na­szym sym­pa­tycz­nym go­ściom Chaty w le­sie. Oto e-mail, któ­ry do­tarł  na mo­ją skrzyn­kę:

„Panie Wojtku! Oto na­sz wpis do kro­ni­ki:

Cudowny czas spę­dzo­ny w „cha­cie”!!!

Piękne oto­cze­nie – moż­na go­dzi­na­mi le­żeć w ha­ma­ku, pa­trząc na las i pta­ki. Dziękujemy za  ser­ce i dba­ło­ść w two­rze­niu te­go miej­sca. Wspaniała at­mos­fe­ra sta­re­go do­mu przy­wo­łu­je wspo­mnie­nia wa­ka­cji u dziad­ków.
Panie Wojtku, dzię­ku­je­my rów­nież za na­ukę gry w HusBao i wspól­ne śpie­wy przy ogni­sku. Odpoczęłyśmy w 100%!

Pozdrawiamy ser­decz­nie, bę­dzie­my wra­cać!
Iza i Gosia

Lipiec 2010

PS. Info dla wszyst­ki­ch: ma­my jesz­cze wol­ne ter­mi­ny w sierp­niu. WG

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>