Giełda staroci 2012

Przy do­brej po­go­dzie od­by­ła się III Wojciechowa Giełda Staroci w dniu 22 kwiet­nia 2012 r.

Do Opola zje­cha­li ko­lek­cjo­ne­rzy sta­ro­ci, pa­mią­tek, bi­be­lo­tów, mo­net, za­byt­ko­wy­ch me­bli i prze­wd­mio­tów co­dzien­ne­go użyt­ku z ca­łej Polski.

Pojawili się też ko­lek­cjo­ne­rzy sta­ry­ch gra­fik i uni­kal­ny­ch wy­ro­bów Jablonexu z Czech.

Swoje kra­my i ma­ty usta­wi­ło na wy­peł­nio­nym po brze­gi Placu Kopernika w Opolu po­nad dwu­stu wy­staw­ców, któ­rym or­ga­ni­zo­wa­na już po raz trze­ci Wojciechowa Giełda Staroci przy­pa­dła do gu­stu.

Niedzielną im­pre­zę od­wie­dzi­ły set­ki Opolan i ich go­ści, któ­rzy mie­li oka­zję po­oglą­dać i za­ku­pić ory­gi­nal­ne sta­ro­cie i po­czuć du­cha mi­nio­ny­ch epok.

Opolskie Bractwo Wojciechowe, któ­re by­ło or­ga­ni­za­to­rem gieł­dy w ra­ma­ch Dni Opola 2012 mo­że z po­wo­dze­niem uznać tę barw­ną i cie­ka­wą im­pre­zę za suk­ces i bar­dzo do­brą pro­mo­cję mia­sta.

3 komentarze Giełda staroci 2012

 • A.L

  dzię­ku­ję bar­dzo za in­for­ma­cje i do zo­ba­cze­nia
  A.L

 • A.L

  Witam
  je­stem wy­staw­cą czy mo­ze Pan na­pi­sać szcze­gó­ły, np. kie­dy naj­le­piej przy­je­chac? ile miej­sca ma każ­dy z wy­sta­wia­ją­cy­ch? jak je­st z miej­scem par­kin­go­wym? czy przy sta­no­wi­sku mo­ze­my mieć sa­mo­chód ? sły­sza­łam wie­le po­zy­tyw­ny­ch opi­nii n/t tej gieł­dy na­to­mia­st nikt nie był w sta­nie udzie­lić mi od­po­wie­dzi na nur­tu­ją­ce py­ta­nia
  ser­decz­nie po­zdra­wiam
  A.L

  • Witam ser­decz­nie – gieł­da za­czy­na się w nie­dzie­lę, ale nie­któ­rzy już przy­jeż­dża­ją w no­cy z so­bo­ty na nie­dzie­lę. Wystawców usta­wia­my z sa­mo­cho­da­mi we­dług ko­lej­no­ści przy­jaz­dów na plac. Miejsca eks­po­zy­cji nie ogra­ni­cza­my, ale ogra­ni­cza się ono do dłu­go­ści sa­mo­cho­du, przy któ­rym pre­zen­tu­je swo­je to­wa­ry.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>