8 czerwca 2018, piątek, 9:42

Mała architektura ogrodowa

    

Przy oka­zji mo­der­ni­za­cji sto­do­ły i bu­do­wy w niej sau­ny, przy­szła po­ra na wy­pro­wa­dze­nie z niej se­gre­ga­cji od­pa­dów ko­mu­nal­ny­ch.

Do bu­do­wy spe­cjal­ne­go za­kąt­ka re­cy­klin­go­we­go wy­ko­rzy­sta­łem oko­li­ce na­szej kul­to­wej „sła­woj­ki” lub ” haź­la” – jak mó­wą tu­byl­cy. To po pro­stu ze­wnetrz­ny klo­pik, czy­li WC, któ­re oneg­daj by­ło gdzieś w od­da­li do­mu. Zachowałem je dla po­tom­ny­ch i ja­ko pew­ną al­ter­na­ty­wę, gdy­by na­stą­pił brak prą­du spo­wo­do­wa­ny ze­rwa­niem przez upa­da­ją­ce drze­wo  trak­cji elek­trycz­nej pod­czas gwał­tow­ny­ch bu­rz. Wszak ta­kie się ostat­nio zda­rza­ją.

Ten no­wy re­cy­klin­go­wy ogró­dek umiej­sco­wi­łem na pły­cie eko­lo­gicz­ne­go szam­ba są­sia­du­ją­ce­go z kom­po­stow­ni­kiem. Czyż nie in­te­re­su­ją­co się pre­zen­tu­je? Forma jo­deł­ki ze­wnętrz­ne­go obi­cia nie je­st przy­pad­ko­wa – ma po pro­stu kom­po­no­wać się z ota­cza­ją­cym ca­łą po­se­sję la­sem. Nawet so­lar­ne oświe­tle­nie za­mon­to­wa­łem, że­by go­ście  w no­cy mie­li jak od­na­leźć to miej­sce.

Powiązane wpisy

14 maja 2018, poniedziałek, 11:51

W pełnej krasie …

Ach, ten maj …

          

Powiązane wpisy

10 maja 2018, czwartek, 9:26

Chata w lesie w Stowarzyszeniu Ekosystem „Dziedzictwo Natury”

Miałem ostat­nio oka­zję uczest­ni­czyć w bar­dzo in­te­re­su­ją­cej im­pre­zie zwia­za­nej z ochro­ną na­sze­go zdro­wia i śro­do­wi­ska. W Świętochłowicach od­by­wał się w po­ło­wie kwiet­nia Festiwal Kultury Zdrowia „Pełnia Zdrowia”, pod­czas któ­re­go pre­zen­ta­cje mie­li  le­ka­rze i spe­cja­li­ści z za­kre­su eko­lo­gii, na­tu­ro­te­ra­pii i ochro­ny dzie­dzic­twa bio­lo­gicz­ne­go z kra­ju i ze świa­ta. M.in. dr Alexandra Niedzwiedzki, dr Peter Jentschura, prof. Carmelo Rizzo, prof. Walentyna Nikołajewna Burkowa, Jerzy Zięba i Józef Krop.

Efektem mo­ich za­in­te­re­so­wań by­ło przy­stą­pie­nie Ekoturystyki „Chata w le­sie” do Stowarzyszenia Ekosystem – Dziedzictwo Natury w ra­ma­ch po­wia­za­nia Kooperacyjnego PROBIOCLUSTER.

Tak więc na­sza ba­za Chata w le­sie jesz­cze bar­dziej bę­dzie pro­pa­go­wać ideę „jed­ne­go zdro­wia”: jak dbać o swo­ją od­por­no­ść i kon­dy­cję fi­zycz­ną, jak zmie­niać swo­je na­wy­ki i styl ży­cia i jak się od­ży­wiać. Wszystko po to, by nie cho­ro­wać.

Zainteresowanych za­chę­cam do ko­rzy­sta­nia z na­szy­ch pro­po­zy­cji, któ­re bę­dą się po­ja­wiać na mo­im blo­gu, a wię­cej in­for­ma­cji o Stowarzyszeniu pod ad­re­sem:

http://www.dziedzictwonatury.pl

PS. Serdeczne po­zdro­wie­nia z Borów Stobrawskich dla Pana Prezesa Stowarzyszenia – Stanisława Kolbusza.

7 maja 2018, poniedziałek, 10:43

Majowo …

W tle Mały Domek – oneg­daj kur­nik i dre­wut­nia, a dziś noc­le­gi dla du­żej, sied­mio­oso­bo­wej ro­dzin­ki lub gru­py przy­ja­ciół.

Chata w le­sie od stro­ny dro­gi z ma­jo­wą de­ko­ra­cją.

Powiązane wpisy

25 kwietnia 2018, środa, 7:42

Przed majowym weekendem

Kwietniowy po­ra­nek w Chacie w le­sie przy­bli­ża już na­strój dłu­uuuugie­go, ma­jo­we­go week­en­du. Kwitnąca ja­błon­ka przy bra­mie wjaz­do­wej i pi­gwo­wiec pod okna­mi już zwa­bi­ły ro­je psz­czó­łek. Można nas spa­ce­ro­wo od­wie­dzić – za­pra­sza­my.

Powiązane wpisy