3 sierpnia 2011, środa, 8:36

Sierpniowy sad

To fot­ka z dzi­siej­sze­go ran­ka – 3 sierp­nia. Świeżo sko­szo­na tra­wa w przy­do­mo­wym sad­ku Chaty w le­sie po­zwa­la na przyj­rze­nie się doj­rze­wa­ją­cym jabł­kom.

PS. Oto pierw­sze in­fo dla mi­ło­śni­ków grzy­bo­bra­nia – po­ja­wia­ją się już w na­szy­ch le­śny­ch oko­li­ca­ch praw­dziw­ki. Zapraszamy do nas.