30 kwietnia 2010, piątek, 20:51

Majowy weekend rozpoczęty

Nasi go­ście wy­ra­zi­li zgo­dę na pu­bli­ka­cję – za­tem pu­blicz­nie in­au­gu­ru­je­my wy­po­czy­nek w Chacie w le­sie.

Joanna, Dagmara, Iwona, Kasia, Grzegorz, Jacek, Maciej, Tomasz oraz prze­sym­pa­tycz­ne ma­lu­chy: Antoś, Jaś i Karol przy­je­cha­li z Wrocławia (mal­cy nie­wi­docz­ni – za­afe­ro­wa­ni ogni­skiem).

Goście po­pro­si­li o ma­pę oko­lic i zdra­dzi­li mi, że za­mie­rza­ją wy­pu­ścić się le­śny­mi duk­ta­mi po Stobrawskim Parku Krajobrazowym w trak­cie kil­ku­dnio­we­go, ma­jo­we­go po­by­tu. Na ju­tro w pla­nie me­cz siat­ków­ki.

Powiązane wpisy

28 kwietnia 2010, środa, 22:26

Ekologiczna inwestycja

Udało nam się zre­ali­zo­wać pla­ny in­we­sty­cyj­ne przed te­go­rocz­nym se­zo­nem. Przydomowa, eko­lo­gicz­na oczysz­czal­nia ście­ków już pra­wie go­to­wa. Dziś, po za­sy­pa­niu wszyst­ki­ch wy­ko­pów za­sia­łem traw­kę. Do na­sze­go Stobrawskiego bie­gu – Kęszyce 2010 po­win­na się już za­zie­le­nić. Prezentowane zdję­cie uka­zu­je jesz­cze etap mon­ta­żo­wy, aby móc zo­ba­czyć, jak ta­ka in­sta­la­cja wy­glą­da. Jeszcze do­dam, że po­za wi­docz­ny­mi, no­wy­mi osad­ni­ka­mi, wy­ko­rzy­sta­łem ist­nie­ją­cy zbior­nik be­to­no­wy na szam­bo, któ­ry znaj­du­je się pod cha­rak­te­ry­stycz­nym, wi­docz­nym na zdję­ciu dom­kiem z ser­dusz­kiem. Zdjęcia po osta­tecz­nym mon­ta­żu z zie­lo­ną już traw­ką do­łą­czę póź­niej.

PS. Dzisiaj też uda­ło mi się po­zy­skać ko­lej­ne­go, lo­kal­ne­go spon­so­ra do na­szy­ch ma­jo­wy­ch bie­gów. Przypominam za­tem o zgło­sze­nia­ch na li­sty star­to­we. WG

Powiązane wpisy

21 kwietnia 2010, środa, 22:14

Zaproszenie na Giełdę Staroci

Tym ra­zem pro­po­nu­ję wy­ciecz­kę do mia­sta i za­pra­szam na dru­gą edy­cję gieł­dy sta­ro­ci, któ­rą w ra­ma­ch Opolskiego Bractwa Wojciechowego or­ga­ni­zu­ję w Opolu (o Opolskim Bractwie Wojciechowym pi­sa­łem już w jed­nym z po­stów). Giełda od­by­wać się bę­dzie – po­dob­nie jak w ubie­głym ro­ku w sa­mym cen­trum Opola (na  Placu Kopernika obok gma­chu Uniwersytetu Opolskiego i Galerii Solaris) w naj­bliż­szą nie­dzie­lę w go­dz. od 10.00 do 16.00, ale nie­któ­rzy wy­staw­cy za­po­wie­dzie­li swój przy­jazd już w so­bo­tę po po­łu­dniu.

W ubie­głym ro­ku do Opola na na­sze za­pro­sze­nie zje­cha­ło po­nad 150 ko­lek­cjo­ne­rów sta­ro­ci z ca­łe­go kra­ju – za­pew­nia­li, że na te­go­rocz­nej gieł­dzie też się po­ja­wią. W tym ro­ku za­ob­ser­wo­wa­li­śmy spo­re za­in­te­re­so­wa­nie  opol­ski­ch ko­lek­cjo­ne­rów sta­ro­ci, któ­rzy awi­zo­wa­li wy­sta­wie­nie swo­ich ko­lek­cji. Zdjęcie z ubie­gło­rocz­nej gieł­dy po­ka­zu­je rów­nież sta­re, za­byt­ko­we sa­mo­cho­dy, któ­re za spra­wą jed­ne­go z Wojciechów (W. Nowosielskiego) uatrak­cyj­ni­ły tę im­pre­zę.

Wojciechowa Giełda je­st or­ga­ni­zo­wa­na w ra­ma­ch do­rocz­ny­ch im­prez Dni Opola, przy­pa­da­ją­cy­ch za­wsze w oko­li­ca­ch św. Wojciecha – pa­tro­na na­sze­go mia­sta. 

Organizatorzy – Wojciechowie po­ja­wią się w spe­cjal­ny­ch to­ga­ch i bę­dą rów­nież ofe­ro­wać róż­no­ści na wła­snym sto­isku Opolskiego Bractwa Wojciechowego. Zgromadzone fun­du­sze ze sprze­da­ży ofe­ro­wa­ny­ch dro­bia­zgów oraz oko­licz­no­ścio­we­go me­da­lu Bractwa, po­słu­żą im do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści na rze­cz miesz­kań­ców.

Drugim miej­scem dzia­łań Bractwa bę­dzie Studnia św. Wojciecha na Wzgórzu Uniwersyteckim obok ko­ścio­ła Na Górce. Tam bę­dzie moż­na skosz­to­wać uzdra­wia­ją­cej nie­gdyś wo­dy  i na­pa­ru ziół na cho­ro­by XXI wie­ku.

PS. Przypominam o moż­li­wo­ści wy­gra­nia po­by­tu w Chacie w le­sie – in­fo w po­przed­nim po­ście.

Proszę rów­nież pa­mię­tać o na­szy­ch ma­jo­wy­ch bie­ga­ch.

Powiązane wpisy

19 kwietnia 2010, poniedziałek, 13:16

Można wygrać wypoczynek u nas

W ubie­głym ty­go­dniu go­ści­li­śmy re­dak­to­ra Radia Opole – Janusza Maćkowiaka, któ­ry re­ali­zo­wał ma­te­riał do Rankingu cie­ka­wy­ch, ma­ło zna­ny­ch, ci­chy­ch i spo­koj­ny­ch miej­sc do wy­po­czyn­ku na Opolszczyźnie.

Za po­śred­nic­twem stro­ny in­ter­ne­to­wej na­szej, lo­kal­nej roz­gło­śni www.radio.opole.pl moż­na gło­so­wać na na­sze lo­kum i wy­grać dar­mo­wy, ty­go­dnio­wy po­byt w Chacie w le­sie.

Przypominam też o zgło­sze­nia­ch do ma­jo­wy­ch bie­gów w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Plakat z in­for­ma­cja­mi  Stobrawski Bieg – Kęszyce 2010 w ra­ma­ch ak­cji Polska Biega znaj­du­je się na pod­stro­nie Aktualna ofer­ta.

Zapraszam za­rów­no do gło­so­wa­nia na na­sze lo­kum, jak  i zgła­sza­nia się na ma­jo­we bie­gi.

PS. Wczoraj na pa­ra­pe­cie na­sze­go ku­chen­ne­go okna po­ja­wił nam się w ca­łej kra­sie na­sz du­dek (Upupa epops).

Powiązane wpisy

17 kwietnia 2010, sobota, 21:35

W czas milczenia

W te dni na­ro­do­wej tra­ge­dii sło­wa zna­ko­mi­te­go po­ety i pi­sa­rza – twór­cy epo­su gó­ral­skie­go „Na skal­nym Podhalu” – Kazimierza Tetmajera (uro­dził się w 1865 w Ludźmierzu pod Nowym Targiem, zmarł w 1940 r.) nie­ch bę­dą dla nas wy­peł­nie­niem cza­su za­du­my i re­flek­sji.

… Wszystko więc prze­szło, wszyst­ko prze­mi­nę­ło

i ni­gdy, ni­gdy, ni­gdy nie po­wsta­nie;

wszyst­ko w gro­bo­we ru­nę­ło ot­chła­nie,

na wie­ki wie­ków, na wiecz­no­ść ru­nę­ło…


Milczące, ci­che, strasz­ne śmier­ci dzie­ło…

Niczym-że szczę­ście? niczym-że ko­cha­nie?

Niczym ból?!… Niczym!… W głu­chym oce­anie

ileż okrę­tów bez śla­du zgi­nę­ło…


Sonet z „Anioła Śmierci” (frag­ment)