29 kwietnia 2011, piątek, 20:04

Dąb Papieski

Posadziłem go przed sze­ścio­ma la­ty tuż po po­wro­cie z Watykanu z po­grze­bu na­sze­go ro­da­ka – Papieża Jana Pawła II. Dąb ro­śnie do­stoj­nie na sa­mym środ­ku le­śne­go ogro­du przy Chacie w le­sie.

Teraz je­go mło­de, wcze­sno­wio­sen­ne,  blado-czerwone  li­ście mó­wią nam o tym, że je­st to dąb czer­wo­ny. Dopiero je­sie­nią na­bie­ra bar­dziej in­ten­syw­nej, czer­wo­no­zło­tej bar­wy.

Jest jed­nym z pra­wie ty­sią­ca dę­bów, któ­re za­ku­pi­łem w szkół­ce le­śnej i po­da­ro­wa­łem tym, któ­rzy chcie­li je­go sa­dzon­ki  po­sa­dzić dla upa­mięt­nie­nia wiel­kiej Postaci na­sze­go ro­da­ka – Papieża.

Dziś te dę­by ro­sną  m.in. na te­re­nie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – Bierkowicach, przy róż­ny­ch in­sty­tu­cja­ch w Opolu i na te­re­nie pry­wat­ny­ch po­se­sji na Opolszczyźnie i w róż­ny­ch re­jo­na­ch kra­ju.

Należę do po­ko­le­nia JP II, któ­re wie­le za­wdzię­cza swo­je­mu Patronowi. Dziś, w przed­dzień Jego be­aty­fi­ka­cji od­da­je­my Mu na­leż­ny hołd, wspo­mi­na­jąc Jego ser­decz­no­ść, cie­płe sło­wa, ge­sty, proś­by…

PS. Jeżeli ta in­for­ma­cja do­tar­ła do ty­ch, któ­rzy przy­łą­czy­li się do za­ini­cjo­wa­nej przed sze­ścio­ma la­ty ak­cji – pro­szę ich o kon­takt.

Może zro­bi­my wspo­mnie­nio­we spo­tka­nie w cha­cie pod Dębem Papieskim?

Powiązane wpisy

23 kwietnia 2011, sobota, 19:30

Wesołego Alleluja!

Życzenia ra­do­sny­ch Świąt Wielkanocnych, ro­dzin­ne­go cie­pła, spo­ko­ju i po­go­dy du­cha dla  czy­tel­ni­ków  blo­ga oraz by­ły­ch i przy­szły­ch go­ści Chaty w le­sie.

Powiązane wpisy

12 kwietnia 2011, wtorek, 18:13

Wiosna w pełni

Tylko te ostat­nie wi­chu­ry prze­szka­dza­ją w de­lek­to­wa­niu się uro­ka­mi pierw­szy­ch wio­sen­ny­ch dni.

Wybrałem się więc do po­bli­skie­go la­su w po­szu­ki­wa­niu zrzu­tów je­le­nie­go po­ro­ża. Moi ostat­ni go­ście po­da­ro­wa­li mi ta­ką oto po­ło­wę po­ro­ża do­rod­ne­go dzie­sią­ta­ka, któ­re zna­leź­li tuż przy ro­wie na skra­ju la­su.

Zachęcony ich zdo­by­czą po­sta­no­wi­łem po­szu­kać bra­ku­ją­cej dru­giej czę­ści po­ro­ża. Znalazłem, ale po­ro­że jesz­cze in­ne­go, do­rod­ne­go by­ka – ósma­ka.

Pozostawiam więc  za­da­nie dla na­stęp­ny­ch go­ści – od­na­le­zie­nie bra­ku­ją­cy­ch po­ro­ży i za­pra­szam na wio­sen­ne spa­ce­ry.

PS. Jeszcze przy­po­mi­nam o na­szy­ch ma­jo­wy­ch bie­ga­ch. Proszę klik­nąć na gór­ny ba­ner po pra­wej.

Powiązane wpisy

4 kwietnia 2011, poniedziałek, 20:25

Warsztaty rozwoju osobistego w lesie

Po raz ko­lej­ny mo­ja ko­le­żan­ka Ola re­zer­wu­je na­szą ba­zę na warsz­ta­ty EFT. Oto jej za­pro­sze­nie:

„Dlaczego EFT ?
EFT (Emotional Freedom Techniques) Techniki Emocjonalnej Wolności – jed­no z naj­więk­szy­ch od­kryć na po­lu te­ra­pii. Często dzia­ła tam, gdzie nic in­ne­go nie po­mo­gło. Skuteczność EFT się­ga 90%. Metoda ta za­ta­cza co­raz szer­sze krę­gi w świe­cie i je­st sto­so­wa­na z po­wo­dze­niem przez róż­ny­ch lu­dzi, któ­rzy dzię­ki niej uwol­ni­li się od bó­lu i cier­pie­nia emo­cjo­nal­ne­go, a nie­rzad­ko rów­nież fi­zycz­ne­go.