28 maja 2011, sobota, 15:48

Tydzień w Moskwie

Prawie bez­po­śred­nio po zre­ali­zo­wa­niu ma­jo­wy­ch bie­gów od­by­łem po­dróż na wschód Europy. To był mój pierw­szy wy­jazd do Moskwy nie zwią­za­ny tym ra­zem z mo­ją pra­cą pi­lo­ta wy­cie­czek.

Tygodniowy po­byt po­zwo­lił mi na ob­ser­wa­cję tej me­tro­po­lii. Trzynaście mi­lio­nów miesz­kań­ców, mo­skiew­skie me­tro prze­wo­żą­ce dzien­nie trzy mi­lio­ny pa­sa­że­rów by­ło za­tło­czo­ne na­wet na dwie go­dzi­ny przed pół­no­cą.

Sześć pa­sów ru­chu w jed­nym kie­run­ku na słyn­nym rin­gu „kal­co” i naj­now­sze mo­de­le sa­mo­cho­dów ro­bi­ły wra­że­nie. A sław­ny dep­tak Stary Arbat z nie­by­wa­łym ko­lo­ry­tem ar­ty­stycz­nym po­zwa­lał na kon­tem­plo­wa­nie at­mos­fe­ry te­go jak­że od­mien­ne­go mia­sta.

Olbrzymie prze­strze­nie, bul­wa­ry, pa­ła­ce ty­pu na­sz war­szaw­ski pa­łac kul­tu­ry i na­uki, zło­te heł­my cer­kiew i ko­lo­ro­we wie­że mo­skiew­skie­go Kremla uzu­peł­nia­ły ten wie­lo­barw­ny ob­raz.

Kiedyś Londyn wy­da­wał mi się ol­brzy­mi. Lizbona, Barcelona, Praga, Budapeszt czy Wiedeń – tyl­ko nie­co mniej­sze. Teraz ob­raz Moskwy po­zo­sta­nie mi w pa­mię­ci, ja­ko wiel­ka, bo­ga­ta i no­wo­cze­sna me­tro­po­lia.

18 maja 2011, środa, 22:30

Po wielkim bieganiu

Dziś przy­szła po­ra na szer­sze omó­wie­nie na­szy­ch bie­gów.

Ponad 200 osób za­wi­ta­ło w po­god­ne, so­bot­nie po­po­łu­dnie pod ba­zę eko­tu­ry­stycz­ną Chata w le­sie w ma­łej osa­dzie Kęszyce w sa­mym ser­cu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Niemal ca­ły­mi ro­dzi­na­mi zja­wi­li się miesz­kań­cy oko­licz­ny­ch miej­sco­wo­ści, a tak­że oso­by z Opola i po­łu­dnio­wy­ch czę­ści Opolszczyzny. Tu po raz dru­gi or­ga­ni­zo­wa­łem w ra­ma­ch ogól­no­pol­skiej ak­cji POLSKA BIEGA lo­kal­ne bie­gi.

Upominki i na­gro­dy otrzy­ma­łem m.in od głów­ne­go pa­tro­na ak­cji – Gazety Wyborczej, więc wszyst­ki­ch uczest­ni­ków mo­głem ob­da­ro­wać ory­gi­nal­ny­mi chu­s­ta­mi – ban­dan­ka­mi z cha­rak­te­ry­stycz­nym „stru­sio­wym” lo­go (fo­to po­ni­żej).

Gorące po­dzię­ko­wa­nia dla mo­ich współ­or­ga­ni­za­to­rów.  To ci sa­mi, któ­ry­ch uda­ło mi się w ubie­głym ro­ku prze­ko­nać do idei bie­gów w Borach Stobrawskich. Jerzy Fiebich – peł­nią­cy obo­wiąz­ki dy­rek­to­ra Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie i bę­dą­cy za­ra­zem sę­dzią głów­nym bie­gów. Jerzy Kupczyk – na­uczy­ciel i re­dak­tor Echa Gminy Murów i jesz­cze je­den o tym sa­mym imie­niu – Jurek Podkówka – „sta­ry har­ce­rz” i że­gla­rz z Opola.Do współ­pra­cy włą­czył się Urząd Gminy Murów w oso­bie wój­ta – Pana Andrzeja Puławskiego oraz  dy­rek­cja Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Honorowy pa­tro­nat II Stobrawskiego Biegu ob­jął Urząd Marszałkowski w Opolu z Panią Barbarą Kamińską – człon­kiem Zarządu  na cze­le, któ­ra to­wa­rzy­szy­ła nam w ca­łej im­pre­zie.

Bogata opra­wa im­pre­zy nie by­ła­by moż­li­wa bez udzia­łu spon­so­rów  – sze­fów lo­kal­ny­ch firm, któ­rzy włą­czy­li się do sfi­nan­so­wa­nia upo­min­ków, na­gród i pik­ni­ku dla wszyst­ki­ch uczest­ni­ków.

Oto li­sta spon­so­rów II Stobrawskiego Biegu:  fir­my – ESTEVES DWD POLSKA  z Zagwiździa, JARO-MAX, VITROTERM  i Zakład Drzewny STORA ENSO, PUHP MAKBUD, z Murowa,  DREWPOL -Norbert i Józef Wodarz Murów, Warsztat Mechaniki Samochodowej i Motocyklowej Kamil Sobotta –  Zagwiździe,  „Bar u Marcina” – Grabczok, „Robex” Krzysztof Janusz Murów, „Eurotech” Sebastian Nowicki Murów, Warsztat Mechaniki i Blacharstwa Samochodowego Stefan Pusz – Zagwiździe, Warsztat Samochodowy Werner Czech -Zagwiździe,  Stolarstwo Jan Kliscz – Zagwiździe,  Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Marek Pietrek – Zagwiździe, Zakład Stolarsko-Budowlany Józef Sowada – Zagwiździe, Piekarnia Werner Weidel w Zagwiździu, Kornelia Polek – Duraj.                                                            Fundatorem 50 pa­czek pie­cza­rek dla uczest­ni­ków Nordic Walking był ich pro­du­cent z Szymonkowa – Ryszard Ferfet – mo­to­lot­nia­rz i uczest­nik ma­ra­to­nów. Serdeczne wszyst­kim dzię­ki!!!

Aktywnym współ­pra­cow­ni­kiem po raz ko­lej­ny oka­zał się Krzysztof Goplański – tre­ner, uczest­nik wie­lu ma­ra­to­nów i na­uczy­ciel w Szkole Specjalnej w Opolu. W II Stobrawskim Biegu peł­nił funk­cję ra­tow­ni­ka me­dycz­ne­go bie­gów  i re­ali­za­to­ra roz­grzew­ki dla za­wod­ni­ków.

Zabezpieczenie im­pre­zy re­ali­zo­wa­ła jed­nost­ka Ochotniczej Straży Pożarnej z Zagwiździa, a opie­kę me­dycz­ną spra­wo­wa­ła Katarzyna Proth.

Jeszcze raz ser­decz­ne po­dzię­ko­wa­nia dla współ­or­ga­ni­za­to­rów, spon­so­rów i uczest­ni­ków, któ­rzy za­ufa­li na­szej ofer­cie i po­ja­wi­li się na star­cie II Stobrawskiego Biegu. Do zo­ba­cze­nia w na­stęp­nym ro­ku.

Oto ko­lej­ne fot­ki  Jurka Kupczyka pre­zen­tu­ją­ce at­mos­fe­rę II Stobrawskiego Biegu.

16 maja 2011, poniedziałek, 11:09

Przy nad wy­raz ła­ska­wej, so­bot­niej po­go­dzie uda­ło się nam zre­ali­zo­wać ko­lej­ną edy­cję Stobrawkiego Biegu w ra­ma­ch ogól­no­pol­skiej ak­cji POLSKA BIEGA.

W na­szej le­śnej osa­dzie Kęszyce po­ja­wi­ło się po­nad 2oo osób. Oto da­ne o uczest­ni­ka­ch:

– dzie­ci i mło­dzież na dy­stan­sie 1000 m – 36 osób,

– bieg głów­ny na dy­stan­sie 5000 m – 18 osób,

– mar­sz  Nordic Walking na dy­stan­sie 3 km – 42 oso­by.

Rewelacja – łącz­nie w II Stobrawskim Biegu wzię­ło udział 96 za­wod­ni­ków  i po­nad 100 osób ki­bi­co­wa­ło im­pre­zie i uczest­ni­czy­ło w pik­ni­ku!

Bieg dziew­cząt szkół pod­sta­wo­wy­ch – 1000 m:

I miej­sce Jessica Czorniczek Murów, II miej­sce Ilona Nowicka Zagwiździe, III miej­sce Wiktoria Bąbel Murów.

Bieg chłop­ców szkół pod­sta­wo­wy­ch –  1000 m:

I miej­sce Kamil Kozieł Murów, II miej­sce Kacper Bąbel Murów, III miej­sce Jakub Wanzel Murów.

Bieg mło­dzie­żo­wy dziew­cząt (do lat 18)  – 1000m:

I miej­sce Anna Lipińska Głubczyce, II miej­sce Joanna Lipińska Głubczyce, III miej­sce Magda Kuczera Murów. Zabrakło zgło­szeń do bie­gu mło­dzie­żo­we­go chłop­ców.

Wyniki  bie­gu głów­ne­go na dy­stan­sie 5000 m:

I miej­sce Adam Lipiński Głubczyce, II miej­sce Sebastian Holik Biadacz, III miej­sce Mateusz Szczepaniak Karłowice.

Zdobywcy wszyst­ki­ch pierw­szy­ch miej­sc otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we sta­tu­et­ki -zwy­cięz­cy trzech miej­sc zło­te, srebr­ne i brą­zo­we me­da­le z oko­licz­no­ścio­wy­mi gra­we­ro­wa­ny­mi in­for­ma­cja­mi o ro­dza­ju i miej­scu bie­gu.

Wszyscy uczest­ni­cy zo­sta­li ob­da­ro­wa­ni dy­plo­ma­mi, na­gro­da­mi i upo­min­ka­mi, a star­tu­ją­cy w Nordic Walking otrzy­ma­li pół­ki­lo­gra­mo­we opa­ko­wa­nia pie­cza­rek.

To tyl­ko krót­ka in­for­ma­cja o za­koń­cze­niu. W na­stęp­nym wpi­sie po­sta­ram się za­mie­ścić nie­co więk­szą in­for­ma­cję o prze­bie­gu i at­mos­fe­rze im­pre­zy oraz tro­chę zdjęć.

11 maja 2011, środa, 23:01

Na dwa dni przed startem

Już tyl­ko dwa dni po­zo­sta­ło do na­szej dru­giej edy­cji Stobrawskiego Biegu. Wieszam pla­kat na stro­nie.

Na zwy­cięz­ców cze­ka­ją  wy­gra­we­ro­wa­ne me­da­le  i  pięk­nie wy­dru­ko­wa­ne dy­plo­my. Jeszcze zwo­zi­my na­po­je, na­gro­dy i upo­min­ki od spon­so­rów. Pozostaje nam tyl­ko ozna­ko­wa­nie tras i mo­dły o do­brą po­go­dę w so­bot­nie po­po­łu­dnie.

Nadeszło tro­chę zgło­szeń dro­gą ma­ilo­wą, ale i tak tuż przed  bie­ga­mi bę­dzie­my do­pi­nać Listy Startowe w po­szcze­gól­ny­ch ka­te­go­ria­ch. Spora gru­pa ro­dzi­ców za­awi­zo­wa­ła swo­je po­cie­chy do bie­gu! Mogę tyl­ko zdra­dzić, że każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­ma pa­miąt­kę na­szej ak­cji  POLSKA BIEGA.

Zatem do zo­ba­cze­nia w Kęszycach!