26 lipca 2011, wtorek, 20:42

Stadion w Doniecku

Dziś coś dla sym­pa­ty­ków EURO 2012.

To ka­mien­na fon­tan­na z gra­ni­to­wą pił­ką, któ­ra nie do­ść, że wa­ży 28 ton, to jesz­cze się krę­ci, pod­rzu­ca­na (a wła­ści­wie, to po­ru­sza­na od spodu) stru­mie­niem wo­dy.

A oto sam sta­dion w ca­łej oka­za­ło­ści. Dostojnie się pre­zen­tu­je na nie­wiel­kim wzgó­rzu. Mieści 51504 wi­dzów i zo­stał od­da­ny do użyt­ku już w 2009 ro­ku.

Teren wo­kół sta­dio­nu do­sko­na­le urzą­dzo­ny i utrzy­ma­ny: zie­lo­na traw­ka, ni­czym w Anglii, fon­tan­ny, ścież­ki i ła­wecz­ki. Natomiast na ho­ry­zon­cie jesz­cze hał­dy za­głę­bia do­niec­kie­go, ale i no­wo­cze­sne bu­dyn­ki – ho­te­le i ga­le­rie han­dlo­we.

25 lipca 2011, poniedziałek, 21:13

O meteorycie nad Kęszycami

Na dwo­rze praw­dzi­wy skwar – do­cho­dzi do 32 stop­ni (a za­po­wia­da­ją i 35 – sic!). Ja po­now­nie w ka­man­di­row­ce na Ukarainie. Pomiędzy za­wo­do­wy­mi za­ję­cia­mi ko­rzy­stam z kli­ma­ty­zo­wa­ne­go po­ko­ju w Art Hotel Liverpool w Doniecku i jak wcze­śniej obie­ca­łem – nad­ra­biam blo­go­we za­le­gło­ści.

Opowiem o zja­wi­sku, któ­re dwa ty­go­dnie te­mu na wła­sne oczy zo­ba­czy­łem, a któ­re na­dal po­wra­ca, kie­dy tyl­ko spoj­rzę w wie­czor­ne nie­bo.

Była gwiaź­dzi­sta noc w czwar­tek 7 lip­ca. Spoglądaliśmy na roz­iskrzo­ne nie­bo nad na­szą le­śną osa­dą w Kęszycach. Zadarliśmy gło­wy (ja i mo­ja żo­na) na okrzyk Halusi – przy­ja­ciół­ki na­szej le­śnej cha­ty, któ­ra pierw­sza zo­ba­czy­ła „spa­da­ją­cą gwiaz­dę”.  Pojawiła się na po­łu­dnio­wej czę­ści nie­bo­skło­nu, ale pra­wie nad na­mi i le­cia­ła, le­cia­ła, le­cia­ła … lek­kim łu­kiem, ale pra­wie pio­no­wo – na na­sz las.

Tak dłu­gie­go lo­tu me­te­ory­tu jesz­cze ni­gdy nie wi­dzia­łem i le­cą­ce­go tak aż do sa­mej zie­mi.

To by­ło coś nie­praw­do­po­dob­ne­go: sły­sza­łem  szum i skwier­cze­nie pa­lą­cej się ku­li, któ­ra od spodu by­ła czar­na, ale pa­lą­cy się wierz­cho­łek ku­li­stej cza­szy wy­zna­czał jej nie­koń­czą­cy się lot w stro­nę la­su. Jeszcze tyl­ko ocze­ki­wa­łem na mo­ment od­gło­su jej upad­ku, ale nie do­tarł on do mnie.

Ostatni mo­ment, ja­ki po­zo­sta­wił mi ten nie­za­po­mnia­ny ob­raz, to ku­la o śred­ni­cy mo­że ja­kieś 30 cm, osią­ga­ją­ca wierz­choł­ków so­sen w le­sie  po­za po­bli­ską łą­ką. Spoglądaliśmy w trój­kę na sie­bie roz­e­mo­cjo­no­wa­ni, ana­li­zu­jąc go­rącz­ko­wo to nie­by­wa­łe zja­wi­sko. Była go­dzi­na 23.10 i tej pa­mięt­nej no­cy dłu­go jesz­cze nie mo­gli­śmy za­snąć.

Teraz cze­kam na od­po­wied­ni czas na po­szu­ki­wa­nia, co mo­że mi po­zwo­li do­tknąć tej cząst­ki nie­skoń­czo­ne­go ko­smo­su.  

PS. Zamiast ob­ra­zu spa­da­ją­ce­go  me­te­ory­tu (nie­ste­ty nie mie­li­śmy przy so­bie apa­ra­tu fo­to­gra­ficz­ne­go) -” zło­ta gwiaz­da” ukra­iń­skiej sztu­ki ak­tor­skiej  na skwe­rze przed do­niec­kim te­atrem.

20 lipca 2011, środa, 20:29

Na krótko w Barcelonie

To by­ła bar­dzo szyb­ka de­cy­zja o wy­jeź­dzie do Barcelony. Stolica Catalonii na­dal cie­szy się wiel­kim po­wo­dze­niem tu­ry­stów. Słynna La Rambla, cią­gną­ca się od po­mni­ka Krzysztofa Kolumba w por­cie je­st za­tło­czo­na na­wet no­cą.

Wyjazd służ­bo­wy nie po­zwa­lał na sko­rzy­sta­nie z uro­ków Platja Barceloneta, ale fot­ka po­ka­zu­je rze­sze pla­żo­wi­czów z ża­glow­ca­mi na ho­ry­zon­cie.

Nie uda­ło mi się spraw­dzić po­stę­pu prac przy słyn­nej Sagrada Familia, na­to­mia­st mia­łem oka­zję od­wie­dzić Catedral de Barcelona (wstęp 6 EUR). Piękna, do­stoj­na i ta­jem­ni­cza, jak Czarna Madonna z Montserrat (mia­łem już kie­dyś oka­zję po­kło­nić się Jej w trak­cie jed­nej z wy­cie­czek). A na dzie­dziń­cu ka­te­dry na­dal gło­śno gę­ga 13 bia­ły­ch gę­si św. Eulalii.

I jesz­cze jed­na atrak­cja Barcelony, któ­rą mia­łem oka­zję po raz pierw­szy od­wie­dzić – słyn­ne oce­ana­rium – L’aquarium Barcelona. To jak­by się do­tar­ło do sa­me­go ser­ca Morza Śródziemnego – dro­gi wstęp: 17.50 EUR od do­ro­słej oso­by, ale na­praw­dę war­to.

Teraz już tyl­ko szyb­ki pod­jazd na po­bli­skie wzgó­rze Montjuic i wspa­nia­ła pa­no­ra­ma mia­sta. PS. W na­szym le­śnym oto­cze­niu na­to­mia­st na­dal zie­lo­no. Trawa ocze­ku­je na ko­lej­ne ko­sze­nie, a nie­wiel­ka ad­ap­ta­cja stry­chu już na pół­met­ku. Kto cie­ka­wy – nie­chaj zaj­rzy do nas.

12 lipca 2011, wtorek, 18:48

Z lotu ptaka

W ostat­ni­ch dnia­ch wie­le się dzia­ło w na­szej Chacie w le­sie.

A to praw­dzi­wi go­ście z Korsyki, a to spa­da­ją­cy me­te­oryt i na­sz przy­ja­ciel wzbi­ja­ją­cy się na moto-paralotni nad Kęszycami w ostat­nią so­bo­tę.

Zanim po­sta­ram się nad­ro­bić blo­go­we za­le­gło­ści – kil­ka fo­tek .